Изпит Автошкола Хитко РХ - Разград

ОФИЦИАЛЕН ТЕОРEТИЧЕН ИЗПИТ

Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен носител или по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория.
Не се допуска коментар на изпитните въпроси по време на решаването им.
За категория "В" изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки.
За категория А изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 81 точки.
Време за решаване на теста: 40 минути.
За категория "С" изпитният тест съдържа 30 въпроса, разпределени в 2 изпитни листа с по 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).
Максимален брой точки за един тест - 66. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 57. Време за решаване – 30 минути.
За категория "E", "С+Е"
Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).
Максимален брой точки за един тест - 29. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 26. Време за решаване – 20 минути.
Правила, които трябва да спазват при решаването на теста:
1. изпитният тест се попълва със син химикал;
2. верният отговор се отбелязва в изпитния тест със знака "Х"
3. за всеки въпрос се отбелязват всички отговори, които кандидатът счита, че са верни; при отбелязан неверен отговор и/или при неотбелязан верен отговор се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
4. не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор
5. не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите
6. на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно; това не се отнася за въпросите, които не са предвидени за категорията, за която се явява съответният кандидат.

Успешно издържалите изпита по теория се явяват на втората, практическа част, а неиздържалите имат право да се явят отново след седем дни.

ОФИЦИАЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

Продължителността е не по-малко от 25 минути, като за управление на МПС на път в населено място за категория B+E е не по-малко от 25 минути, а за категория С+Е - не по-малко от 45 минути.
В зависимост от категорията, за която се провеждат практическите изпити, изпитът по управление се състои от една или от две части:
1. изпълнение на маневри на учебна площадка;
2. управление по път в населено място;
3. изпълнение на маневри на учебна площадка и управление по път в населено място.
Когато практическият изпит се състои от две части, първо се провежда частта на учебна площадка.
Когато практическият изпит се състои от две части, до управление по път в населено място се допускат само кандидати, получили положителна оценка от първата част на изпита (изпълнение на маневри на учебна площадка)
Вие трябва да покажете, че умеете да управлявате автомобила безопасно.
Практическият изпит се прекратява и резултатът е "неиздържал", когато действията на изпитвания са опасни за участниците в движението или когато председателят или членът на комисията трябва да се намеси в управлението на МПС за предотвратяване на ПТП.
Когато не е положен успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит се преминава през допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която се явявате.
За категория "В" изпитът се провежда в градски условия по маршрут, съставен от изпитващия. По време на управлението по път в населено място, председателят своевременно уведомява кандидата, когато изпитният маршрут предвижда промяна на посоката на движение в следващото кръстовище.
За категория "А' изпитът се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място по маршрути, определени от председателите на изпитни комисии. Изпитваният се явява на практическия изпит с предпазна екипировка - защитна каска и ръкавици.
За категории "B+E", "C+E" изпитите се провеждат на учебна площадка и по пътища в населено място по маршрути, определени от председателите на изпитни комисии. Преди започване на изпита на учебна плащадка, се изтегля жребий за това дали от лявата, или от дясната лента ще започва изпълнението на упражненията.
По време на управлението по път в населено място, председателят своевременно уведомява кандидата, когато изпитният маршрут предвижда промяна на посоката на движение в следващото кръстовище.
Допуска се председателят на изпитната комисия да задава предварително крайната цел на маршрута, като фиксира улиците, по които трябва да се стигне до тази цел. В този случай председателят може да припомня на изпитвания маршрута на движение и местата на завиване.