Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният им размер е 39 бр.Отнемането на контролните точки се извършва въз основа на влязло във сила наказателно постановление. При обжалване на наказателното постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в съответната служба на МВР.

Той може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. След успешно полагане на изпита на водача му се възстановяват точките до първоначалният размер.При преминаване на допълнителното обучение се възстановяват определен брой точки /1З/. Това може да стане само един път за една календарна година.Ако водачът па МПС в продължение па две години не допусне нарушение, за което е предвидено отнемане на точки, то те се възстановяват автоматично до първоначалният им размер.Курса за възстановяване на точки се извършва всяка седмица на месеца от 09:00. Записването става предварително в офиса на фирмата.Необходими документи – двустранно ксерокопие на лична карта, ксерокопие на шофьорска книжка, ксерокопие на контролен талон или акт.
Изпитите за възстановяване на точки се състоят всяка събота!

 

Запишете се онлайн за Възстановяване на контролни точки тук